Mikroproduktion

Producera din egen el, med hjälp av solen och vinden.

Genom att bli mikroproducent kan du också vara med och hjälpa till i klimat- och miljöarbetet. Som mikroproducent producerar du din egen el i mindre solcellsanläggningar eller små vindkraftverk. Du kan också ansluta din egen produktionsanläggning till vårt elnät och på så sätt sälja överskottsel till en elhandlare.

Besök gärna energimyndighetens hemsida för förutsättning och oberoende vägledning inför ert beslut.

Förfrågningar om installationsmedgivande av produktionsanläggningar med inmatning till elnätet på över 43.5 kW har för närvarande ovanligt lång handläggningstid beroende på begräsningar i regionnätet. Regionnätsägaren meddelar att analys av framtida inmatningsmöjligheter pågår. Önskemål om anslutningar i Götene elförenings elnät placeras i kö och handläggs i tur och ordning när besked om möjlig inmatning erhållits från regionnätsägaren.

KORT OM MIKRO-
PRODUKTION

Kravet för att anläggningen ska klassas som en mikroproduktionsanläggning är:

Ellag (1997:857) – 4 kap. Nättariffer
10 § Särskilt om nättariffer för mindre produktionsanläggningar

En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från systemet än han har matat in på systemet.

Om du har en anläggning som uppfyller dessa kriterier behöver du inte betala någon extra kostnad för mätning, beräkning och rapportering av inmatad el på nätet. Vi byter kostnadsfritt  ut din elmätare till en som mäter både den el som du använder och den som du levererar ut på elnätet.

EKONOMI

Du kan ta kontakt med en elhandlare för att teckna ett elhandelsavtal som gäller för din överskottsenergi. Allt produktionsöverskott timmäts och rapporteras till elhandlaren. Det ursprungliga elabonnemangets fasta avgifter är oförändrade. Det nya inmatningsabonnemanget har inga fasta avgifter.

Nätnyttaersättning betalas ut från Götene Elförening och ersättningen är 2,40öre/kWh för allt produktionsöverskott.

Mikroproducenter kan få skattereduktion värde 60 öre per kWh för den energi som matas in till elnätet (upp till 30 000 kWh). Nätägaren rapporterar detta årsvis till skatteverket och det kommer som förtryckta siffror på din deklaration.

Om du önskar kan du också ansöka om elcertifikat hos Cesar Energimyndigheten. 1 certifikat = 1000kWh. Läs mer på Energimyndighetens hemsida www.ei.se

SÅ HÄR BLIR DU MIKRO-
PRODUCENT

Börja med att välja vilken typ av elproduktion som passar bäst utifrån hur din elanvändning varierar över året.

Solceller ger av naturliga skäl allra mest energi på sommaren medan vindkraft oftast genererar mest energi på vinterhalvåret då det brukar blåsa mer.

1.  Det är viktigt att du i god tid meddelar oss dina planer på att installera en elproduktionsanläggning. Installationen av anläggningen måste göras av en behörig elinstallatör som även ansvarar för att skicka en “för- och färdiganmälan“, samt en “ALP-blankett” till oss. När det kommer till “ALP-blankett bilaga 1” så är det inte säkert att den behövs fyllas i, följ instruktionerna i “ALP-blankett“. Det är viktigt för både dig och för oss att anläggningen är godkänd och att den ansluts på ett säkert sätt.

2. Du får en ny elmätare som mäter både den el som du använder och den som du levererar ut på vårt elnät. När vi fått anmälan från din elinstallatör att anläggningen är klar byter vi ut din elmätare kostnadsfritt.